Wydział Prewencji - KPP Lubartów

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie
 
Adres: 21 - 100 Lubartów, ul. Lubelska 57A
Kontakt:
tel. 81-855-29-09; 81-852-62-27; 81-852-62-35
fax: 81-852-62-44
 
 
Naczelnik Wydziału:
 
podinsp. Jacek Mioduchowski
 
tel. 81-852-62-27
 
Z-cy Naczelnika Wydziału:
 
podinsp.Radosław Dawidek
podkom. Łukasz Błaziak
 
Tel. 81-852-62-35
 
 
 W skład Wydziału Prewencji wchodzi:
 
 
  • Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
  • Zespół do spraw Wykroczeń
  • Zespół Patrolowo - Interwencyjny
  • Zespół Dyżurnych
  • Zespół Dzielnicowych
 
Policjanci Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii koordynują działania Policji w zakresie pracy na rzecz zwalczania zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, a także patologii społecznych. Ponadto zajmują się działaniami Policji w zakresie prewencji kryminalnej, między innymi realizacją programów i akcji profilaktycznych oraz działań edukacyjno-prewencyjnych w rejonie powiatu lubartowskiego.
 
W strukturze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie miasta i gminy Lubartów poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Zespołu Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.
 
Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. M.in. kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Ponadto czuwają nad bezpieczeństwem miasta Lubartowa wykorzystując system monitoringu wizyjnego. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.
 
Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Lubartów, utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.